Privacy verklaring.

Wij bij Vector4 BV hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en vinden het van groot belang dat we hier zorgvuldig en verantwoordelijk mee omgaan. Wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten dan hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ons stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
• de verzamelde persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn ter ondersteuning van onze doeleinden;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

• Om de diensten te kunnen leveren die u heeft afgenomen of gaat afnemen.
• Om overeenkomsten met elkaar aan te gaan.
• Om via e-mail wijzigingen over afgenomen diensten en producten te melden.
• Om via onderzoek van uw surfgedrag beter inzicht te krijg in onze klanten. Dit doen we alleen met uw toestemming.

Hierbij bewaren we persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan deze beschreven in deze privacy verklaring, tenzij we van tevoren u toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Het gebruik van onze diensten.

Wanneer u met ons in contact treedt door bv het invullen van het contactformulier vragen wij van u enige persoonsgegevens. De gegevens die we mogelijk kunnen verwerken zijn:

• Uw naam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP adres

Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren om zodoende uw vragen en verzoeken te kunnen verwerken. Hierbij zal Vector4 BV de persoonsgegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden, tenzij u daar vooraf over bent ingelicht en u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres (uw unieke adres op het internet) automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Onze standaard-bewaartermijn voor logbestanden is 6 maanden.

 

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@vector4.com of door gebruik te maken van ons contactformulier. Uiteraard is het ook mogelijk om schriftelijk contact met ons opnemen door een brief te sturen naar Vector4, tav afdeling beveiliging, Carteijnstraat 6a, 6241 CC Bunde.

Bunde, mei 2018
Vector4 BV

Vector4

  • Dr. Ariënstraat 4, 6133XD SITTARD
  • +31 (0)6 53 83 1000
  • Google Maps